App Name Santase 66 - Играй Сантасе офлайн
Genre Card, Games
Size16.2 MB
Latest Version1.0.14
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-11-10
Rating
Installs10,000+

Description of Santase 66 - Играй Сантасе офлайн

Santase 66 – Играй Сантасе офлайн APK

 

Game bài đổi thưởngSantase 66 – Играй Сантасе офлайн APK

 

Giới thiệu Santase 66 – Играй Сантасе офлайн

 
Сантасе (шестдесет и шест) е една от най-популярните класически игри с карти за двама както в България, така и в цял свят. Играта 66 дължи известността си на лесните за разбиране и научаване сантасе правила.

Също така сантасе ( santase ) заема главно място в основните класациите за български картови игри. Някои от тях са Белот, Пасианс, Свара, 3-5-8, Война и други. Сантасе е единствената игра, която позволява на играчите да преглеждат спечелените взятки.

Офлайн игрите, особено игрите с карти, са чудесен начин да се забавляваш през свободното си време. Сантасето е перфектният спътник на твоите ежедневни пътувания, ваканции и моменти, в които може да се окажеш без достъп до интернет.

Пребори скуката! Подобрете стратегиите и уменията си като играч на сантасе! Приготви се да победиш всеки противник, когато дойде времето да скочиш в следващото приключение, а именно – Santase Online! Дотогава прекарвай толкова време, колкото е необходимо, като изпробвате различни тактики в нашата офлайн игра на карти Santase 66!

★ ★ ★ Предимства на Сантасе офлайн ★ ★ ★

★ Автентичен Сантасе геймплей
★ Играй Сантасе без интернет връзка
★ Една от най-популярните картови игри
★ Лесни за запомняне сантасе правила
★ Висококачествена графика и анимации
★ Подобри уменията си срещу силни ботове
★ Играй без никакво напрежение
★ Опция за показване или не на 66

Погрижили сме се Сантасе офлайн да поддържа много бърза и отзивчива анимация на картите за по-реалистичен геймплей. Ако не си опитен сантасе играч или просто предпочиташ да не играеш още сантасе онлайн, Santase Offline е идеалната игра за теб!

Нашата версия на 66 е подходяща както за начинаещи, така и за експерти. Премерете уменията си по Сантасе срещу нашите интелигентни роботи, които пресъздават истинското усещане на Santase!

★★★ Сантасе правила ★★★

Основната цел на играта е да бъдеш първият, който да отбележи 11 точки. Получавате точки при спечелено разиграване. Първият играч, който достигне 66 точки по време на игра и го обяви, печели ръката.

Получавате точки, като печелите взятки.

Друг начин за придобиване на точки е чрез двойка Поп и Дама от една боя, което ви дава бонус от 20 или 40 точки, след като бъде обявено.

Не е задължително да отговаряте на играния от противника цвят карта до изчерпването на картите от талона. Качването също не е задължително.

Можете да затворите талона, ако вярвате, че картите в ръката ви са достатъчно силни, за да спечелите останалите взятки и да достигнете 66 точки. През това време играчите трябва да следват искания цвят, ако е възможно, а в противен случай да качват.

Играчът, който държи най-ниския коз (9), може да го замени с коз, който е обърнат по време на неговия ред.

Обмяната може да се осъществи, стига в талона да остават повече от 2 карти.

Ако играч вярва, че има 66 точки и го декларира (само след като спечели взятка или след обявяване на двойки Поп и Дама), играта спира незабавно.

Ако играчът е прав и има повече от 66 точки, той печели ръката. В противен случай точките се дават на противника.

Стойностите на картите са както следва:
Асо – 11 точки
Десет – 10 точки
Поп – 4 точки
Дама – 3 точки
Вале – 2 точки
Девет – 0 точки

Спечелването на разиграване ви дава:
3 точки, ако опонентът е спечелил 0 взятки
2 точки, ако резултатът на противника е под 33
1 точка, ако резултатът на противника е 33 или повече
Sixties (Sixty Six) is one of the most popular classic card games for two in Bulgaria and all over the world. Game 66 owes its reputation to easy-to-understand and learn santa’s rules.

Also santase occupies a major place in the main charts for Bulgarian card games. Some of them are Belot, Solitaire, Swara, 3-5-8, War and others. Santas is the only game that allows players to review earned tricks.

Offline games, especially card games, are a great way to have fun during your free time. Santasetto is the perfect companion to your daily travels, vacations and moments where you may be without Internet access.

Fight boredom! Improve your strategies and skills as a player on a santa! Prepare to defeat every opponent when the time comes to jump to the next adventure, namely – Santase Online! Until then spend as much time as you need by testing different tactics in our offline Santas 66 card game!

★ ★ ★ Advantages of Santas offline ★ ★ ★

★ Authentic Santa’s gameplay
★ Play Santa without an internet connection
★ One of the most popular card games
★ Easy to remember santa rules
★ High quality graphics and animations
★ Improve your skills against strong bots
★ Play without any strain
★ Option to show or not 66

We’ve taken Santa’s offline to keep a very fast and responsive animation of cards for more realistic gameplay. If you are not an experienced player or just prefer not to play any more online, Santase Offline is the perfect game for you!

Our version of 66 is suitable for both beginners and experts. Count your skills on Santas against our intelligent robots that recreate Santas’s real feel!

★★★ Santa’s Rules ★★★

The main objective of the game is to be the first to score 11 points. You earn points for winning play. The first player, who reaches 66 points during play and announces it, wins the hand.

You get points by earning tricks.

Another way to get points is through a pair of Pop and Ladies from one suit, giving you a bonus of 20 or 40 points after being announced.

You do not necessarily have to answer the card played by the opponent’s color card until the cards are depleted. Upload is also not required.

You can close the coupon if you believe the cards in your hand are strong enough to win the remaining tricks and reach 66 points. Meanwhile, players must follow the desired color if possible and otherwise pick up.

The player who holds the lowest trump (9) can replace it with a trump, which is inverted during his turn.

The exchange can take place as long as more than 2 cards remain in the coupon.

If a player believes he has 66 points and declares it (only after winning a trick or after announcing the Pop and Ladies pairs), the game stops immediately.

If the player is right and has more than 66 points, he wins the hand. Otherwise, points are given to the opponent.

The card values ​​are as follows:
Ace – 11 points
Ten to 10 points
Pop – 4 points
Ladies – 3 points
Vale – 2 points
Nine – 0 points
  
Winning a play gives you:
3 points if the opponent has won 0 tricks
2 points if the opponent’s score is below 33
1 point if the opponent’s score is 33 or more

 

Download APK

 
 
Tải APK (16.2 MB)

FAQ Download

Santase 66 - Играй Сантасе офлайн có an toàn không?

Game Santase 66 - Играй Сантасе офлайн bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK Santase 66 - Играй Сантасе офлайн là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: Santase 66 - Играй Сантасе офлайн Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of Santase 66 - Играй Сантасе офлайн

Tu Sac Pro  APK Android

Tu Sac Pro

Version

Developer

Uploaded 2018-10-27

Filesize

Tongits&Poker

Tongits&Poker 2.22

Version 2.22

Developer

Uploaded 2020-11-15

Filesize 45.9 MB

Little Mary fruit machine

Little Mary fruit machine 1.0.11

Version 1.0.11

Developer

Uploaded 2022-01-23

Filesize 49M

Scala 40 Più

Scala 40 Più 1.2.0

Version 1.2.0

Developer

Uploaded 2020-07-16

Filesize 30.9 MB