App Name 피망 슬롯 : 카지노 로얄 v1.18.4444
Genre Casino, Games
Size74.4 MB
Latest Version1.18.4444
Get it On Xem trên Google Play
Update2018-12-03
Rating
Installs100,000+

Description of 피망 슬롯 : 카지노 로얄


다양한 보너스 게임과 최신 슬롯 머신 대기 중!
카지노 잭팟의 짜릿한 감동 그대로~ 느껴보세요.

쉴새없이 터지는 잭팟과 스핀의 쫄깃함에 즐거움이 2배!

[게임 특징]

✔ 최강 인기 슬롯 머신 총집합, 빠르게 업데이트되는 신상 슬롯 머신

✔ 빨간망토, 서커스, 마법사, 몬스터 사냥꾼 등 다양한 테마의 슬롯 머신

슬롯 퀘스트를 성공하면 빵빵한 보너스 머니 지급

✔ 연속 출석 시 더욱 커지는 머니 보상

보너스, 프리스핀(free spin)의 재미와 슈퍼윈, 메가윈으로 대박을!

✔ 실감나는 사운드와 화려한 이펙트로 실제 카지노에 온 듯한 느낌

✔ 레벨업하면 더 재미있고 짜릿한 신규 슬롯 오픈!

– 구글 플레이 스토어에서 ‘피망 슬롯: 카지노 로얄’ 앱의 다운로드 오류가 발생할 경우 아래의 가이드라인을 따라 주시기 바랍니다.
1) 핸드폰의 ‘설정’ 어플리케이션으로 들어가, ‘애플리케이션 관리자’를 선택한다.
2) ‘애플리케이션 관리자’ 내의 ‘Google Play 스토어’를 선택하고, ‘캐시 삭제’를 누른다.
3) ‘Google Play 스토어’ 앱을 껐다 키고, 다운로드를 다시 진행한다.

[필수권한]
1. 주소록
– 게임 이용시 구글 계정을 확인하기 위하여 필요한 권한입니다.
– 휴대전화에 저장된 주소록을 기반으로 친구 초대 목록을 불러오기 위한 권한이며, 이 외 다른 용도로는 사용하지 않으니 안심하시기 바랍니다.

2. 통화(휴대전화 상태)
– 게임실행 중 전화통화, 홈버튼을 통한 게임전환 시 게임상태를 유지하기 위하여, 사용하시는 기기의 상태 값을 확인하는 권한입니다.

3. 저장공간(사진,미디어.파일)
– 게임을 설치하거나 게임 데이터를 저장하고 읽어오기 위해 사용하는 권한 입니다.

[선택권한]
1. SMS
– 본인인증 시 SMS 인증 번호를 자동으로 입력하기 위해 사용하는 권한 입니다.
※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.

▶ 접근권한 철회 방법
– 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱(또는 애플리케이션 관리자) > 앱 선택 > 앱 권한 > 접근 권한 해제로 철회 가능
– 안드로이드 6.0 미만: 접근 권한 철회가 불가능하므로 앱 삭제 시 철회 가능

※ 안드로이드 6.0 이상 버전의 스마트폰을 사용하는 경우 접근 권한에 대해 개별적으로 선택 철회 가능합니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 사용하는 경우 접근 권한에 대해 개별적으로 선택 철회 설정이 불가하며, 접근권한 동의 철회는 앱 삭제를 통해 가능합니다.
따라서 스마트폰 내 소프트웨어 업데이트 기능을 이용하여 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드가 가능한지 확인 후 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

[공식 홈페이지] http://smart.pmang.com
[모바일 웹] http://m.pmang.com
[공식 페이스북] https://www.facebook.com/Pmanggame

언제 어디서나 스마트한 즐거움, 네오위즈가 만들어갑니다.
© NEOWIZ All rights reserved.

게임물 등급분류번호:
상용화 심의 2016.12.16 ( 제 CC-OM-161221-001호 )
—-
개발자 연락처 :
연락처 : 1600-8870
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워
사업자번호 120-87-14245
통신판매업 번호 : 제 2010-경기성남-0562호
통신판매업 신고기관 : 경기 성남시청

Various bonus games and latest slot machines waiting!
Feel the excitement of the casino jackpot.

The pleasure of the jackpot and the spin of the spinning popping twice!

[Game Features]

Quickly updated slot machines

✔ Various themed slot machines such as red cape, circus, wizard, monster hunter

Awarded bonus money if successful in slot quest

✔ More money rewards for continuous attendance

Bonus, free spin fun, super win, mega win!

✔ Realistic sound and brilliant effects make you feel like you are in a real casino

✔ If you level up, you will have more fun and exciting new slots!

 – Please follow the guidelines below if you are having trouble downloading the ‘Bellimot Slots: Casino Royal’ app from the Google Play Store.
   1) Go into the ‘Settings’ application on your phone and select ‘Application manager’.
   2) Select ‘Google Play Store’ in ‘Application Manager’ and press ‘Clear Cache’.
   3) Turn off the ‘Google Play Store’ app and restart downloading.

[Required Permissions]
1. Contacts
– Permission to check your Google account when using the game.
– Restore your friend invitation list based on the address book stored on your phone. Do not worry about using it for any other purpose.

2. Call (phone status)
– Permission to check the status of your device in order to keep the game state when switching games through phone call or home button during game execution.

3. Storage space (photo, media, file)
– The right to install games or to store and read game data.

[Optional]
1. SMS
– Permission to automatically enter the SMS authentication number when authenticating the user.
※ Even if you do not agree with the permission of the optional access right, you can use the service except the function related to the right.

▶ How to withdraw the access right
 – Android 6.0 or later: Go to Settings> Apps (or Application Manager)> Select App> App Permissions> Revoke Access Permission
 – Under Android 6.0: Access rights can not be revoked.

※ If you use Android version 6.0 or later smartphone, access privilege can be canceled individually.
※ If you use a smartphone with version 6.0 or lower of Android, you can not individually set withdrawal permission for access privilege.
Therefore, we recommend upgrading to Android 6.0 or later by using the software update function on the smartphone.

 [Official website] http://smart.pmang.com
 [Mobile Web] http://m.pmang.com
 [Official Facebook] https://www.facebook.com/Pmanggame

Neowiz makes smart pleasure anytime, anywhere.
© NEOWIZ All rights reserved.

Game Classification Code:
Commercialization review 2016.12.16 (Article CC-OM-161221-001)

FAQ Download

피망 슬롯 : 카지노 로얄 có an toàn không?

Game 피망 슬롯 : 카지노 로얄 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 피망 슬롯 : 카지노 로얄 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 피망 슬롯 : 카지노 로얄 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 피망 슬롯 : 카지노 로얄

Slingo Casino

Slingo Casino 2.29.3

Version 2.29.3

Developer

Uploaded 2020-07-29

Filesize 48.4 MB

Top Manvip Club no hu so 1

Top Manvip Club no hu so 1 4.0.3

Version 4.0.3

Developer

Uploaded 2020-06-28

Filesize 80.3 MB

bắn cá – Bắn Cá Phát Lộc 3D 1.0.1 APK Android

bắn cá - Bắn Cá Phát Lộc 3D 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2018-09-05

Filesize 82.5 MB

[777Real]ミリオンゴッド

[777Real]ミリオンゴッド 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2021-09-12

Filesize 37.7 MB