App Name 클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우
Genre Casino, Games
Size32.3 MB
Latest Version94.2
Get it On Xem trên Google Play
Update2019-06-05
Rating
Installs100,000+

Description of 클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우

클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우 94.2 APK Android

쪼는 맛이 있는 스마트폰 온라인 정통 포커 “클럽 포커 온라인”
온라인 정통 포커 (Classic Poker) 느낌 제대로 살렸어요.

바둑이 게임을 추가했고, 리뉴얼된 디자인으로 한층 향상되었어요.
게임내 상점이 추가되어 원활한 게임플레이를 할 수 있어요.

J탑도 좋아요~~ 역전의 묘미 ♣ 바둑이 ♣
: 베팅의 묘미! 로우 바둑이 게임을 새롭게 추가했어요.
: 자동커팅으로 빠르게 경기를 진행할수 있어요

10탑도 좋아요~~ 눈치코치 ♥ 하이로우 ♥
: 눈치 고수들의 선택! 하이로우를 즐겨보세요
: 로우 하이 선택 잘하면, 승리는 나의것.

2페어도 좋아요~~ 뻥카,진카 모두 모여! 정통 온라인 세븐 포카
: 진정 포커 고수의 선택! 7 포커
: 포커 고수들과 한게임 해보세요.

초보, 중수, 고수 모두가 즐기는 클럽 포커 온라인!
지금 무료 다운로드 받으세요.

[지원게임]
* 로우 바둑이, 7 포커, 하이로우 (Badugi, 7 Poker, Highlow)

[게임물 등급분류번호]
* 2016-5-26 (제 CC-OM-160526-002 호)

★ 고객지원 ★
– 이메일 : [email protected]
– 온라인 : http://www.tk.co.kr/support

[접근권한 안내]
▶ 필수적 접근권한
저장공간
– ‘단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장’ 등을 위해 필요합니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
– ‘이용자 계정 생성 및 확인’을 위해 필요합니다.

▶ 접근권한 철회방법
– 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
– 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
—-
개발자 연락처 :
8, Yanghwa-ro 11-gil (Seokyu-dong, Handong Building), Mapo-gu, Seoul Korea

+827087989658
With delicious pecking smartphone authentic online poker “online poker club”
Online Poker authentic (Classic Poker) took live feeling well.

We’ve added a Badugi game, became further enhanced by a renewed design.
This game has been added to the store’s smooth gameplay.

J tower also good taste of reverse ~~ ♣ Badugi ♣
: The best part of the bet! I added a new low Badugi game.
: I am able to quickly and automatically cutting progress the game

10 ~~ tower also good noticed coach ♥ high to low ♥
: Choice of sticking noticed! Enjoy the high-low
: Select Low High hopefully, victory is mine.

2 pair also gathered all love ~~ ppeongka, jinka! Seven authentic online poker
The choice of poker really stick! 7 Poker
: Try one game with a poker stick.

Starter, median, coriander everyone to enjoy online poker club!
Now get free download.

[Supported Games]
* Low Badugi, 7 poker, high-low (Badugi, 7 Poker, Highlow)

[Game Rating Category Number
* 2016-5-26 (the CC-OM-160526-002 No.)

★ ★ Customer Support
– E-mail: [email protected]
– Online: http://www.tk.co.kr/support

[Restrictions instructions;
▶ mandatory restrictions
Storage Space
– The need for such “devices installed within the program and data storage.
Mobile phone and ID reading status
– The need for “user account creation and verification.

▶ One way to withdraw access
– OS 6.0 or later: Settings> Application Manager> Select your app> Rights> can have access revoked
– less than 6.0, the operating system: access, so it withdraws the impossible, possible to withdraw a delete apps

우리 게임의 모든 업데이트에는 속도와 안정성은 물론 새로운 기능의 개선이 포함됩니다.
게임 사용자를 만족시키기 위해 최선을 다하고 정기적으로 게임을 업데이트하려고 노력합니다.
게임을 이용해 주셔서 감사합니다.

FAQ Download

클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우 có an toàn không?

Game 클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 클럽포커 온라인 -바둑이,7포커, 하이로우

Eternity Legends – Dynasty Warriors – 3D strategy

Eternity Legends - Dynasty Warriors - 3D strategy 1.11.7L

Version 1.11.7L

Developer

Uploaded 2020-06-11

Filesize 291.6 MB

قولها بس لا تقولها

قولها بس لا تقولها 2.1

Version 2.1

Developer

Uploaded 2021-02-12

Filesize 9.3 MB

Bingo Rex – Your best friend – Free Bingo

Bingo Rex - Your best friend - Free Bingo 30.17

Version 30.17

Developer

Uploaded 2020-12-11

Filesize 69.8 MB

[Free] Pachinko ZEROCAT

[Free] Pachinko ZEROCAT 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2021-03-29

Filesize 30.4 MB