App Name 배틀 삼국지 v1.2.0
Genre Games, Role Playing
Size589.4 MB
Latest Version1.2.0
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-04-21
Rating10.0
Installs10,000+

Description of 배틀 삼국지

배틀 삼국지 APK

 

Game bài đổi thưởng배틀 삼국지 APK

 

Giới thiệu 배틀 삼국지

 
■ 다양한 삼국 명장을 만나보세요
삼국 시대 명장 매거진! 주기적인 신규 명장 업데이트 진행!
화려한 연출과 강력한 스킬을 확인해보세요!

■ 컨트롤이 필요한 게임이에요
QTE 컨트롤을 통해 캐릭터를 이동해 보세요!
손쉽게 적군의 스킬 피해를 면제할 수 있지요!

■ 풍부한 게임 시스템을 즐겨주세요
화물 운송, 이계 도전, 쟁탈전, 숙제가 아닌 멀티 플레이

■ 내가 서버의 왕이다
경기장에서 4 대 4로 승부를 겨루세요.
타입 별 장수를 잘 조합하면 더 효율적이지요

■ 출석만으로도 보상이 멈추질 않아요
무료로 수십 뽑은 물론이고
츨석만 제때에 하시면 S+장수까지 드리지요!

■ 조합 스킬을 활용하세요
스토리 모드에서 사용 가능한 조합 스킬
강력한 데미지 + 적군 기절까지 이보다 OP는 없다
싸워라! 누가 삼국의 왕으로 등극할 것인가!

더 상세한 게임 내 외 정보 및 이벤트 소식은 [배틀 삼국지]공식 카페를 통해 알아보세요

고객 문의 바로가기 ☞support_qtkr@digginggames18.com
개발자 연락처: +86 18221995076

▶스마트폰 접근권한 안내◀
[필수적 접근권한]
저장공간 : 게임 데이터 읽기 및 저장에 사용합니다.
사진: 게임 내 카메라 기능에 사용합니다.
* 계정과 비밀 번호의 분실을 대비하여 캡쳐 이미지를 저장하시기 바랍니다.

[접근권한 철회 방법]
안드로이드 8.0 이상 : 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
안드로이드 8.0 미만 : 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
* 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

※ 본 게임은 게임 최초 실행 시 추가 데이터를 다운로드 받습니다.
■ Meet various masters of the Three Kingdoms
Three Kingdoms era master magazine! Periodic update of new masters!
Check out the splendid production and powerful skills!

■ It’s a game that requires control.
Move your character with QTE controls!
You can easily exempt enemy’s skill damage!

■ Please enjoy the rich game system
Cargo transport, otherworldly challenges, strife, multiplayer not homework

■ I am the king of servers
Compete 4v4 in the arena.
It is more efficient if you combine the longevity by type well.

■ Compensation does not stop just by attending
In addition to picking dozens for free
If you attend the class on time, you can even get S+ longevity!

■ Take advantage of your combination skills
Combination Skills Available in Story Mode
There is no OP higher than this for powerful damage + stun the enemy.
Fight! Who will ascend to the throne of the Three Kingdoms!

For more detailed in-game information and event news, check out the [Battle of the Three Kingdoms] official cafe.

Go to customer inquiry ☞support_qtkr@digginggames18.com
Developer Contact: +86 18221995076

▶Smartphone access right information◀
[Required access rights]
Storage: Used to read and save game data.
Photo: Used for the in-game camera function.
* Please save the captured image in case you lose your account and password.

[How to revoke access rights]
Android 8.0 or higher: Settings > Apps > Select permission items > Permission list > Select consent or withdraw access
Under Android 8.0: Upgrade the operating system to revoke access or delete the app
* The app may not provide the individual consent function, and you can revoke access by the above method.

※ This game downloads additional data when the game is first launched.
1.인 게임 부당한 오류 메시지 출력 부분 개선
2.타 유저 덱 확인 후 자신 장수 육성 화면에서 존재하지 않는 장수가 출력되는 부분 개선
3.메인 화면 아이콘이 겹치는 부분 개선
4.시련탑에서 전투 시작전에 스킬이 발동하는 부분 개선
5.동일한 펫이 같은 장수에게 장착된 상태로 보이는 오류 개선
6.전투력 출력이 정확하지 못 한 부분 개선
7.길드 보스 시간을 12시에서 20시로 변경
8.게임 아이콘 변경

 

Download APK

 
 
Tải APK (589.4 MB)

FAQ Download

배틀 삼국지 có an toàn không?

Game 배틀 삼국지 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 배틀 삼국지 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 배틀 삼국지 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 배틀 삼국지

Crazy 21

Crazy 21 1.33

Version 1.33

Developer

Uploaded 2020-11-14

Filesize 13.2 MB

HalliGalli – Just Find Five Fruit!

HalliGalli - Just Find Five Fruit! 8.5

Version 8.5

Developer

Uploaded 2020-08-12

Filesize 86.0 MB

Casino Free Reel Game – EVERYBODYS JACKPOT

Casino Free Reel Game - EVERYBODYS JACKPOT 1.0.2

Version 1.0.2

Developer

Uploaded 2020-09-08

Filesize 6.9 MB

Trix 3D 3.0.1 APK Android

Trix 3D 3.0.1

Version 3.0.1

Developer

Uploaded 2018-08-29

Filesize 25.2 MB