象棋学士
16.0 for Android

App Name 象棋学士 v16.0
Genre Card, Games
Size9.8 MB
Latest Version16.0
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-05-04
Rating
Installs100+

Description of 象棋学士

象棋学士 APK

 

Game bài đổi thưởng象棋学士 APK

 

Giới thiệu 象棋学士

 
象棋学士,中国象棋打谱软件,专为象棋打谱而设计。

主要功能如下:

1)打谱功能
可以完成象棋棋谱的打谱与保存,保存内容包括对局基本信息、对局过程。在残局打谱模式下,支持黑棋先手的打谱。注意:不支持变着。
2)棋谱库
包含大量各类古代和现代经典棋谱以及中国顶级象棋棋手的实战对局,便于学习和研究。
3)演示功能
可以进行单步、自动演示和研究,操作便捷。
4)导出和读取PGN文件
如果你的手机支持SD卡,可以将所打棋谱按PGN格式导出到SD卡,方便与其他平台软件共享。也可以将PGN格式的棋谱文件拷贝至SD卡,然后,用象棋学士打开演示棋谱。

象棋学士自带棋谱库(大部分带评注说明)包括:

(01)棋国争雄录
(02)象棋名局精解
(03)胡荣华自战解说
(04)杨官璘巧手妙着
(05)杨官璘称霸之路
(06)马炮争雄
(07)胡荣华与李来群20年大战
(08)吕钦棋路详注完全版
(09)象棋实战开局
(10)象棋实战短局精选
(11)第9届威凯杯一级棋士赛
(12)2012全国象棋锦标赛团体
(13)2012世界智力精英运动会
(14)蒋川
(15)许银川
(16)吕钦
(17)汪洋
(18)赵鑫鑫
(19)赵国荣
(20)洪智
(21)王斌
(22)申鹏
(23)谢靖
(24)适情雅趣卷一
(25)适情雅趣卷二
(26)适情雅趣卷三
(27)适情雅趣卷四
(28)适情雅趣卷五
(29)适情雅趣卷六
(30)桔中秘第一篇
(31)桔中秘第二篇
(32)桔中秘第三篇
(33)桔中秘第四篇
(34)桔中秘第五篇
(35)竹香斋初集
(36)竹香斋二集
(37)竹香斋三集
(38)梅花谱局一
(39)梅花谱局二
(40)梅花谱局三
(41)梅花谱局四
(42)梅花谱局五
(43)反梅花谱局一
(44)反梅花谱局二
(45)反梅花谱局三
(46)反梅花谱局四
(47)反梅花谱局五
(48)反梅花谱局六
(49)反梅花谱局七
(50)反梅花谱局八
(51)韬略元机全局谱
(52)梦入神机
(53)烂柯神机
(54)梅花泉
(55)梅花变
(56)五羊杯冠军赛集珍谱
(57)大师讲棋
(58)杨官璘专集
(59)弈林雄狮胡荣华
(60)许银川百局精选
(61)吕钦棋路第二编夺冠棋路
(62)吕钦棋路第三编中残经典
(63)吕钦棋路第四编快棋风采
(64)吕钦棋路第五编全局精蕴
(65)赵国荣
(66)陶汉明
(67)王嘉良
(68)赵鑫鑫详注版
(69)残局攻杀大法
(70)残桐零泪集
(71)车塞相腰
(72)非常见开局
(73)鬼手百局
(74)蕉竹斋
(75)冷门布局破解
(76)马炮残局
(77)趣味象棋全240局
(78)实战中局欣赏
(79)仕角炮局
(80)顺炮全集下卷
(81)象棋妙杀巧和
(82)象棋中局战法
(83)中局精彩弃炮术
(84)中局献车制胜战法
(85)中炮对单提马
(86)中炮过河车急进中兵
(87)中炮巡河炮对左三步虎
Chess bachelor, Chinese chess scorer software, designed for chess scores.

The main functions are as follows:

1) Spectrum function
   The score and save of the chess game can be completed, and the saved content includes the basic information of the game and the process of the game. In the endgame mode, it supports the play of Black’s first mover. Note: Changes are not supported.
2) Game Library
   It contains a large number of ancient and modern classics and the real game of China’s top chess players, which is easy to learn and study.
3) Demo function
  Single step, automatic presentation and research are available for easy operation.
4) Export and read PGN files
  If your phone supports SD card, you can export the game to the SD card in PGN format for easy sharing with other platform software. It is also possible to copy the game record file in PGN format to the SD card, and then open the demo game with a chess bachelor.

Chess bachelor’s own game library (most with commentary) includes:

(01) Chess competition
(02) Chess famous bureau
(03) Hu Ronghua’s self-defense explanation
(04) Yang Guanxi’s skillful hand
(05) Yang Guanyu’s road to dominance
(06) Ma Cannon
(07) Hu Ronghua and Li Laiqun’s 20-year war
(08) Lu Qinqi Road detailed note full version
(09) Chess kicks off
(10) Chess combat short game selection
(11) The 9th Weikai Cup Level 1 Chess Tournament
(12) 2012 National Chess Championship Team
(13) 2012 World Intelligence Elite Games
(14) Jiang Chuan
(15) Xu Yinchuan
(16) Lu Qin
(17) Wang Yang
(18) Zhao Xinxin
(19) Zhao Guorong
(20) Hong Zhi
(21) Wang Bin
(22) Shen Peng
(23) Xie Jing
(24) Appeetic taste
(25) Appeetic taste roll II
(26) Appeetic taste
(27) Appreciation of the taste of the volume four
(28) Appreciation of the taste of the volume five
(29) Appeetic taste roll VI
(30) The first secret of the orange
(31) The second part of the orange secret
(32) The third secret of the orange secret
(33) The fourth secret of the orange
(34) The fifth chapter of the secret of the orange
(35) Zhu Xiangzhai’s first episode
(36) Zhu Xiangzhai II
(37) Zhu Xiangzhai three episodes
(38) Plum Blossom Bureau
(39) Plum Blossom Bureau 2
(40) Plum Blossom Bureau III
(41) Plum Blossom Bureau 4
(42) Plum Blossom Bureau 5
(43) Anti-Plum Blossom Bureau
(44) Anti-Plum Blossom Bureau 2
(45) Anti-Plum Blossom Bureau 3
(46) Anti-Plum Blossom Bureau 4
(47) Anti-Plum Blossom Bureau 5
(48) Anti-Plum Blossom Bureau 6
(49) Anti-Plum Blossom Bureau 7
(50) Anti-Plum Blossom Bureau
(51) 全局略元机Global spectrum
(52) dreaming into the god machine
(53) Rotten Ke God Machine
(54) Plum Blossom Spring
(55) Plum blossoms
(56) Wuyang Cup Championship Game
(57) Masters play chess
(58) Yang Guanyu Collection
(59) Yi Lin Xiong Shi Hu Ronghua
(60) Xu Yinchuan Baiban Collection
(61) Lu Qinqi Road, the second edition of the winning chess road
(62) Lu Qinqi Road, the third series of the classics
(63) Lu Qinqi Road, the fourth edition of the fast chess style
(64) The fifth episode of Lu Qinqi Road
(65) Zhao Guorong
(66) Tao Hanming
(67) Wang Jialiang
(68) Zhao Xinxin detailed version
(69) The endgame attack and kill Dafa
(70) Shou Tong Zero Tears
(71) the car body waist
(72) Very seeing the beginning
(73) Ghost Hand
(74) Banana Bamboo
(75) Unpopular layout crack
(76) Horse cannon endgame
(77) Fun Chess All 240
(78) Appreciation in the actual situation
(79) Shijiao Guns
(80) The complete collection of the cannon
(81) Chess and skill
(82) Chess in the game
(83) The mid-game wonderful abandonment
(84) The Central Bureau of the car to win the battle
(85) Chinese gun to single horse
(86) The Chinese artillery crossed the river and rushed into the army.
(87) Chinese guns and river guns on the left three-step tiger
升级 play-services-ads 到 19.1.0。

 

Download APK

 
 
Tải APK (9.8 MB)

FAQ Download

象棋学士 có an toàn không?

Game 象棋学士 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 象棋学士 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 象棋学士 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 象棋学士

King card Game 2018 1.0 APK Android

King card Game 2018 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2018-08-30

Filesize 23.1 MB

Free Coupons,Bonus,Reward 2018 1.0 APK Android

Free Coupons,Bonus,Reward 2018 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2018-12-23

Filesize 14.0 MB

Slots Vegas Casino: Best Slots & Pokies Games

Slots Vegas Casino: Best Slots & Pokies Games 6.5.2

Version 6.5.2

Developer

Uploaded 2021-07-07

Filesize 105.8 MB

Tarneeb Jordan Lite 🃏 طرنيب

Tarneeb Jordan Lite 🃏 طرنيب 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-06-05

Filesize 14.7 MB