App Name 妞妞 (撲克牌) 牛牛 v1.01
Genre Casino, Games
Size27.8 MB
Latest Version1.01
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-09-17
Rating
Installs10,000+

Description of 妞妞 (撲克牌) 牛牛

妞妞 (撲克牌) 牛牛 APK

 

Game bài đổi thưởng妞妞 (撲克牌) 牛牛 APK

 

Giới thiệu 妞妞 (撲克牌) 牛牛

 
[妞妞 撲克牌]

免網路 ! 免花錢!

規則:

每位玩家的目的是要將五張手牌重新組合成左手 3 張與右手 2 張,其中左手 3 張的總點數必須是 10 的倍數,然後以右手 2 張的牌型點數擊敗莊家。點數計算方式是, A 為 1 點, 2 點至 9 點的牌以牌面的點數計算,10、J、Q、K 每張為 10 點。當右手牌的點數總和超過 10 時,則只算總數中的個位數。因此,一張 7 和一張 8 的牌點大小為 5點(7 + 8 = 15)。由於右手牌若為 10 的倍數就湊成特殊牌型「妞妞」,而又只取點數總和的個位數值,因此「妞妞」以外的最大點數為 9 點(如一張 3 和一張 6: 3 + 6 = 9),最小則為 1 點。

遊戲過程首先由玩家下注開始,玩家與莊家依序各發五張牌,牌面朝上,然後玩家與莊家各自就手牌重新組合,並以下列規則進行比牌。

比牌規則

・首先比較牌型大小,如遇牌型或點數相同時,則比 5 張牌內最大的一張牌,若該牌點數大小也相同時,則比該牌的花色。 若該牌無法分出勝負,則依序比較其它牌張的點數大小與花色。

・若玩家與莊家的牌型點數花色都無法分出勝負,則為平手,無輸贏。

・牌型大小順序: 五公 > 妞妞 > 9點 > 8點 > 7點 > 6點 > 5點 > 4點 > 3點 > 2點 > 1點 > 無賴。

(1) 五公: 五張皆為 J、Q、K。
(2) 妞妞: 左 3 張與右 2 張總和各為 10 的倍數。
(3) 大點: 左 3 張的點數總和為 10 的倍數,取右 2 張的點數加總之個位數即為點數,當點數大於或等於 7 點時稱為大點。
(4) 小點: 左 3 張的點數總和為 10 的倍數,取右 2 張的點數加總之個位數即為點數,當點數小於 7 點時稱為小點。
(5) 無賴: 無法排出左 3 張的點數總和為10的倍數時,稱為無賴。

・點數大小: K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > A。

・花色大小: 黑桃 > 紅心 > 方塊 > 梅花。

賠率

結算牌型點數後,如果玩家的牌型點數擊敗莊家,則以下列賠率進行賠付。

・終極妞妞: 1 賠 5。
・妞妞: 1 賠 3。
・大點: 1 賠 2。
・小點: 1 賠 1。
・無賴: 1 賠 1。

●遊戲以成年人為訴求對象。
●遊戲不提供「現金交易賭博」,也沒有機會贏得現金或實體獎品,僅提供使用者娛樂用途。
●在社交類遊戲中的練習狀況或成就,不代表日後在「現金交易賭博」中會獲得成功。
[妞妞 playing cards]

Free internet! Free money!

rule:

The purpose of each player is to reassemble the five hands into 3 left and 2 left, where the total number of points in the left hand must be a multiple of 10, then beat the dealer with 2 cards in the right hand. The point calculation method is that A is 1 point, and the cards from 2 to 9 are calculated by the number of points on the board, and 10, J, Q, and K are 10 points each. When the sum of the points of the right hand exceeds 10, only the single digits in the total are counted. Therefore, a 7 and an 8 card size is 5 points (7 + 8 = 15). If the right hand is a multiple of 10, it will be made into a special card type “Niu Niu”, and only the single digit of the sum of points is taken, so the maximum number of points other than “Niu Niu” is 9 points (such as a 3 and a 6) : 3 + 6 = 9), the minimum is 1 point.

The game process begins with the player betting. The player and the dealer each issue five cards in a row, the cards face up, and then the player and the dealer each regroup the hand and perform the card with the following rules.

Bill rule

・First compare the size of the card. If the card type or the number of points is the same, it is the largest card in the 5 cards. If the card has the same size, it is better than the card. If the card cannot distinguish between winning and losing, compare the size and color of the other cards in sequence.

・If the player and the dealer’s card type of color can not be separated, then the tie is not a win.

・Size size order: Wugong > Niu Niu > 9 points > 8 points > 7 points > 6 points > 5 points > 4 points > 3 points > 2 points > 1 point > Rogue.

(1) Five public: Five are J, Q, K.
(2) Niu Niu: The sum of the left 3 and the right 2 is a multiple of 10.
(3) Large point: The sum of the points of the left 3 sheets is a multiple of 10, and the number of points of the right 2 sheets is the number of points. When the number of points is greater than or equal to 7 points, it is called a large point.
(4) Small point: The sum of the points of the left 3 sheets is a multiple of 10, and the number of points of the right 2 sheets is the number of points. When the number of points is less than 7 points, it is called a small point.
(5) Rogue: When the sum of the points of the left 3 sheets cannot be discharged as a multiple of 10, it is called rogue.

・Point size: K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > A.

・Color size: Spades > Red hearts > Squares > Plum.

Odds

After the settlement of the card type points, if the player’s card points beat the dealer, the following odds will be paid.

・The ultimate girl: 1 Loss 5.
・妞妞: 1 Loss 3.
・Large: 1 Loss 2.
・Small point: 1 Loss 1.
・Rogue: 1 Loss 1.

● The game is targeted at adults.
● The game does not provide “cash trading gambling”, nor does it have the opportunity to win cash or physical prizes for entertainment purposes only.
● The practice status or achievements in social games does not mean success in “cash trading gambling” in the future.

 

Download APK

 
 
Tải APK (27.8 MB)

FAQ Download

妞妞 (撲克牌) 牛牛 có an toàn không?

Game 妞妞 (撲克牌) 牛牛 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 妞妞 (撲克牌) 牛牛 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 妞妞 (撲克牌) 牛牛 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 妞妞 (撲克牌) 牛牛

Solitaire

Solitaire 0.2

Version 0.2

Developer

Uploaded 2021-06-27

Filesize 45.9 MB

Chạn Vương

Chạn Vương 1.0.4

Version 1.0.4

Developer

Uploaded 2020-06-23

Filesize 72.5 MB

H86

H86 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2020-07-29

Filesize 29.6 MB

Wi-Fi Sevens

Wi-Fi Sevens 2.5

Version 2.5

Developer

Uploaded 2020-06-27

Filesize 4.9 MB