App Name 中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏 v1.0.8
Genre Board, Games
Size21.0 MB
Latest Version1.0.8
Get it On Xem trên Google Play
Update2019-10-03
Rating
Installs1,000+

Description of 中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏

中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏 APK

 

Game bài đổi thưởng中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏 APK

 

Giới thiệu 中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏

 
【中国暗棋简介】
中国暗棋是一款利用象棋棋盘与棋子来进行的棋类游戏,它的规则没有象棋般复杂,走棋在上,被吃子在下。虽然暗棋看起来如此的简单,但却一直受到大众的喜爱,具有浓郁中国特色的益智游戏,可以联网对战,聚会可以约朋友一起来挑战。精彩的对弈让你感受暗棋的博大精深。

【游戏说明】
暗棋使用中国象棋的棋子和棋盘,棋子共三十二个,分为红黑两组,各十六各,由对弈双方各执一组,兵种是一样的,分为七种:
红方:帅(1个)、仕(2个)、相(2个)、车(2个)、马(2个)、炮(2个)、兵(5个)共16个棋子。
黑方:将(1个)、士(2个)、象(2个)、车(2个)、马(2个)、炮(2个)、卒(5个)共16个棋子。
其中帅与将、仕与士、相与象、兵与卒全一样,仅仅是为了区分红棋和黑棋。
“棋盘”用普通象棋棋盘的上一半,共三十二个格,棋子就摆在这些格子中。

【游戏走法】
先手先翻棋(两人前三回合只能翻棋),第一个人翻的第一个棋子的颜色,那便是他的颜色,之后便一人一回合轮着,处于自己回合可翻一个棋子,或是使一个棋子行动一格。

【输赢判断】
1.吃掉对方所有棋子,判定为赢;
2.被对方吃掉所有棋子,判断为输;
3.两方僵持不下,判断为和棋;

【产品特点】
1. 新增好友房功能,可邀请好友一起对战。

2. 暗棋联机模式,让你在棋海中大战四方。

3. 中国暗棋对弈模式,只要轻轻一点就能让享受征战沙场,斩将夺帅的快感。

4. 双人对弈,让您一部手机和您朋友精彩对战。

如若中国象棋中遇到任何问题,都可以通过评价给我们反馈,我们肯定会第一时间解决!
[China] Introduction Anqi
China Anqi is the use of a chess board with chess pieces to the game, its rules did not like complicated chess, playing chess on, the next child to eat. Although Anqi seems so simple, but it has been adored by the masses, with strong Chinese characteristics puzzle game, you can network play, parties may challenge some friends together. Wonderful chess makes you feel a profound Anqi.

【game instructions】
Anqi use Chinese chess pieces and chessboard, the pieces were thirty-two, red and black are divided into two groups, each of the 56 All by both armed with a chess set, the same arms, into seven:
Red Square: Shuai (1), Shi (2), phase (2), car (2), Malaysia (2), guns (2), soldiers (5) a total of 16 pieces.
Black: The (1), disabilities (2), as (2), car (2), Malaysia (2), guns (2), and death (5) a total of 16 pieces.
Shuai and which will, with Shi Shi, like phase, soldiers with death all the same, only to dividends and Black chess area.
“Chessboard” with half the ordinary chess board, a total of thirty-two grid, the pieces to put in the grid.

Games take the law]
Just get the first turn chess (only two of the first three rounds turned chess), the first piece of the first person to turn color, and that is his color, then after one round with a round, in their own turn can turn a piece or make a pawn move one space.

[Judge] winning or losing
1. eat all the other pieces, is determined to win;
2. All other pieces to be eaten, the input is determined;
3. The two sides deadlocked, a draw is determined;

【Features】
1. Add friends function room can invite friends to play against.

2. An Qi online mode that lets you battle chess Quartet in the sea.

3. China Anqi chess mode, just a little can make to enjoy fighting alongside, cut the Fatal pleasure.

4. Double chess, a cell phone and lets you play against your friend’s wonderful.

Should you encounter any problems Chinese chess, you can give us feedback through the evaluation, we will certainly solve the first time!
1.针对 OPPO 手机的性能优化;
2.去除部分ad;

 

Download APK

 
 
Tải APK (21.0 MB)

FAQ Download

中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏 có an toàn không?

Game 中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 中国暗棋-一款受大众欢迎另类玩法的棋牌游戏

Classic Solitaire 2020

Classic Solitaire 2020 6.0

Version 6.0

Developer

Uploaded 2020-07-17

Filesize 29.9 MB

The King’s Army:Idle RPG

The King's Army:Idle RPG 0.0.7

Version 0.0.7

Developer

Uploaded 2020-05-29

Filesize 115.6 MB

FreeCell Solitaire Classic – free cell card game

FreeCell Solitaire Classic – free cell card game 1.1.1.RC

Version 1.1.1.RC

Developer

Uploaded 2020-06-08

Filesize 38.6 MB

Iwin – Phiên Bản Chính Thức

Iwin - Phiên Bản Chính Thức 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2021-11-29

Filesize 12M